LEITAT

Descripció:

Des de l’àrea de Fabricació Additiva (FA) de Leitat es treballa en activitat científica i de transferència tecnològica en diferents camps vinculats a aquestes tecnologies:

 • I+D de nous materials per a FA: polímers, metalls i ceràmics; reciclats, additivats; formats gransa, pols i resina.
 • Desenvolupament i optimització de paràmetres d’impressió de nous materials en equips de FA de diferents tecnologies: Estereolitografia (SLA), processat per llum digital (DLP, de l’anglès Digital Light Processing), processat per llum LED (LCD, de l’anglès Liquid Crystal Display), extrusió de filament (FFF, de l’anglès Fused Filament Fabrication), projecció de material (MJ, de l’anglès Material Jetting), projecció d’aglutinant (BJ, de l’anglès Binder Jetting), fusió per multi-projecció (MJF, de l’anglès MultiJet Fusion), sinterització selectiva per làser (SLS, de l’anglès Selective Laser Sintering), fusió selectiva per làser (SLM, de l’anglès Selective Laser Melting).
 • Disseny, redisseny, optimització topològica i simulació multifísica de peces i components per a FA i desenvolupament de noves aplicacions industrials avançades mitjançant l’ús de materials i tecnologies de FA.
 • Estudi, anàlisis i implementació de sistemes de post processat de components obtinguts mitjançant FA (polits mecànics, químics i electroquímics, tractaments superficials, tractaments tèrmics, recobriments).
 • Benchmark, experimentació, assaig, caracterització i validació de materials, tecnologies, post processos i aplicacions de FA.
 • Investigació i desenvolupament d’eines de monitorització i visualització de dades de procés de FA i models de correcció i predicció de defectes i correlació amb models físics mitjançant captura de dades de procés per a control de qualitat.
Activitat en relació a la fabricació additiva:
 

Des de Leitat es promouen accions d’innovació amb la indústria mitjançant la cerca de convocatòries i finançament que permetin impulsar la R+D+i a les empreses i dotar-les de recursos mitjançant l’acompanyament, preparació i gestió dels projectes i realització de tasques. Des de l’àrea de FA, s’enfoquen actuacions vinculades a les tecnologies de FA i la cooperació i integració de tecnologies facilitadores que complementen i incrementen el valor de les solucions. La cooperació en processos d’innovació també es dona des de l’àmbit privat.

 

Serveis:

Ofereixen de de IAM3DHUB:

  • Serveis en disseny i enginyeria per fabricació additiva, digitalització i enginyeria inversa, fabricació i validació, suport en la producció
  • Serveis de consultoria i mentoria a empreses, pla d’empresa i de negoci, finançament.
  • Formació: workshops, formacions online i webinars, formació personalitzada.

Projecte dins la xarxa: –

Spin-offs: –