UB

Descripció:

El centre DIOPMA, és un grup de recerca científica format al Departament de Ciència dels Materials i Química Física de la Universitat de Barcelona. L’objectiu del grup és ajudar les empreses a superar reptes futurs i presents innovant, millorant els seus productes o la seva tecnologia de fabricació

La recerca en ciència de materials està orientada als següents sectors:

 • Medi ambient (reciclatge, inertització, life cycle, economia circular…)
 • Metal·lúrgia (purificació, noves aleacions, etc.)
 • Mines (anàlisi granular, reactivitat, etc.)
 • Processos industrials (planta pilot, processos d’optimització)
 • Energia (cel·les de combustible, superconductors, emmagatzematge d’energia tèrmica
 • Construcció (agregats resistents al foc, polímers a prova de foc, aïllament tèrmic i acústic)
 • 3D printing / AM
  • Formulació de tintes ceràmiques, metàl·liques i polimèriques
  • Aplicació de tecnologies DLP i Robocasting
  • Impressió multimaterial

Activitat en relació a la fabricació additiva:

DIOPMA ha estat treballant en el camp de la manufactura additiva des del 2016, focalitzant la recerca en el desenvolupament de materials per les tecnologies de Robocasting i Digital Light Processing. El grup de recerca té una àmplia experiència en la realització de projectes amb empresa i en la transferència de tecnologia, reflectit en el seu currículum amb més de 40 patents desenvolupades per empreses i més de 260 projectes de recerca per empreses.

Serveis:

El Centre DIOPMA col·labora amb la indústria oferint diferents serveis d’alt valor relacionats amb la Ciència dels Materials. Alguns dels serveis més destacats són:

 • Assessorament tècnic i consultoria
 • Participació i assessorament en projectes de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+i)
 • Participació i consultoria en projectes competitius
 • Formació especialitzada per al sector públic i privat
 • Transferència de tecnologia
 • Recerca fonamental, aplicada, desenvolupament i innovació
 • Estudis bibliogràfics sobre patents i normatives
 • Recerca bibliomètrica per a àrees de recerca en desenvolupament
 • Disseny i caracterització de materials metàl·lics, ceràmics, polimèrics i compostos
 • Cerca, selecció i/o disseny de nous materials
 • Assajos mecànics a escala macro, micro i nanomètrica
 • Caracterització estructural, física i química
  • Múltiples tècniques de caracterització que tenen disponibles a través dels Serveis Cientificotècnics de la Universitat de Barcelona ( CCiTUB )

Descripció:

El Centre de Projecció Tèrmica és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona especialitzat en Enginyeria de Superfícies des del 1994. La seva activitat principal és el desenvolupament de projectes de recerca i innovació tecnològica en l’àmbit de l’enginyeria de superfícies mitjançant les tecnologies més avançades de projecció tèrmica.

Aquesta activitat s’articula a través de tres 3 línies estratègiques de recerca que comprenen les diferents àrees de treball del centre: 

 • Nous materials
 • Enginyeria de superfícies
 • Tecnologies avançades

A través d’aquestes línies de recerca, el centre es vol posicionar com a referent dintre del camp de la projecció tèrmica en tres eixos fonamentals: promoció de la sostenibilitat, millora dels processos d’industrialització i transferència activa de coneixement tecnològic.

Activitat en relació a la fabricació additiva:

A la línia de tecnologies avançades, el grup disposa d’una infraestructura pròpia fruit d’una llarga trajectòria. En aquest moment, el CPT està equipat amb tecnologies convencionals de projecció tèrmica (Flame, Arc, Plasma, High Velocity Oxygen Fuel), i les darreres tecnologies de projecció tèrmica com Cold spray. Aquesta darrera tecnologia, Cold Spray o Projecció Freda entra dins la classificació de processos de fabricació additiva amb metall, ja que presenta la possibilitat de generar near net shapes amb una sèrie d’avantatges com són l’elevada productivitat i la flexibilitat quant a materials i mides de peça a produir.

A més de la producció de near net shapes amb metall, el CPT impulsa dues línies més dintre del camp de la fabricació additiva. Per un costat hi ha la metal·lització de peces fabricades amb 3D printing de polímer que poden ser recobertes amb metall ampliant així l’abast d’utilització i d’aplicacions de la peça en qüestió. Per altra banda, tant la projecció freda com altres tecnologies de projecció tèrmica poden ser utilitzades per a la reparació de peces metàl·liques.

Serveis:

Algunes de les activitats més destacades que ofereix Centre de Projecció Freda són:

 • Gestió, desenvolupament i innovació de projectes de recerca amb empreses, així com investigacions de fons públics nacionals i internacionals.
 • Projectes d’innovació industrial, programes de recerca i desenvolupament en l’àmbit de l’enginyeria de superfícies.
 • Avaluació i transferència de tecnologia; desenvolupament de patents.

Als darrers anys el centre de projecció tèrmica ha desenvolupat una línia extensa en el camp de la manufactura additiva. De forma conjunta s’han desenvolupat també línies i s’ha acumulat experiència en àmbits i aplicacions com:

 • Aplicacions en electrolitzadors (plaques bipolars i fases actives)
 • Simulació dels processos de projecció tèrmica
 • Nous materials bidimensionals
 • Nous materials basats en aliatges d’alta entropia
 • Revestiments resistents al desgast i la corrosió
 • Revestiments de barrera tèrmica
 • Revestiments antiincrustants
 • Recobriments graduals, funcionalitzats i multicapa.

Projecte dins la xarxa:

 • Cold Spray additive manufacturing of new bipolar plates for hydrogen production. Fabricació Additiva amb Projecció Freda de Plaques Bipolars de Ti per a la reducción de costos d’electrolitzadors PEM.
 • Fabricació Additiva de Baix cost, Ràpida i Industrial de Components Amb Metall (FABRICA’M)

Descripció:

El grup de recerca té experiència en la caracterització i desenvolupament de nous materials base metàl·lica així com desenvolupar nous materials per l’eliminació de contaminants (dissolvents orgànics, colorants, microplàstics o bé efluents tòxics de la metal·lúrgia extractiva). 

Les principals línies de recerca són les següents:

 • Ús de la pulvimetal·lúrgia per l’obtenció d’aliatges nanoestructurats fora de l’equilibri termodinàmic.
 • Impressió 3D (FFF) de metalls i aliatges i estudi de les seves propietats i aplicacions.
 • Eliminació de contaminants com ara metalls pesants, colorants, dissolvents orgànics o microplàstics.
 • Nanoestructuració en estat sòlid per processos de deformació plàstica severa.
 • Tractaments de modificació superficial i funcionalització de superfícies.
 • Metal·lúrgia extractiva, reciclatge de metalls, tractament de subproductes i valorització de subproductes. Minimització d’efluents tòxics.
 • Caracterització estructural i de les propietats mecàniques.
 • Estudi de la corrosió i la protecció de materials enfront d’aquesta.
Activitat en relació a la fabricació additiva:
 

Actualment, estan desenvolupant catalitzadors d’alta entropia per tal d’eliminar contaminants i empren la impressió 3D (ME-DIW) per tal de poder imprimir estructures complexes i millorar l’eficiència dels materials desenvolupats. 

Serveis:
 • Assessorament i peritatge industrial.

Spin-offs: –